Spring meeting of SSPTChem 2019
April 10-14th

SCHEDULE OF THE MEETING

See you at Ustroń!

Place of meeting

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy “Ondraszek”
43-450 Ustroń k. Wisły, Poland
ul. Stroma 7
tel.: +48 33 854 35 80
tel (cellular).: +48 601 700 247
recepcja@ondraszek.pl
www.ondraszek.pl

Lecturers

EXPERIENCED SCIENTISTS


Paweł Zagrodzki PhD hab.

[POL.] Dr hab. Paweł Zagrodzki jest kierownikiem Zakładu Bromatologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. We współpracy z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą prowadzi badania o bardzo zróżnicowanej tematyce. Obejmują one takie zagadnienia  jak – dla przykładu – ustalenie związków pomiędzy stężeniami pierwiastków toksycznych oraz biogennych a parametrami biochemicznymi w materiałach diagnostycznych pobranych w różnych grupach ludzi zdrowych i chorych. Albo, co bliższe bromatologii, określenie statusu antyoksydacyjnego i innych właściwości biochemicznych środków spożywczych – kandydatów do miana żywności funkcjonalnej. Szczególną uwagę poświęca badaniu biochemicznej roli selenu i jodu. Od roku 2000 regularnie bierze udział w konferencjach z cyklu „Selenium in Biology and Medicine”. Konferencje te są najważniejszym międzynarodowym forum badaczy zajmujących się biochemią selenu. Często stosuje metody chemometryczne w interpretacji wyników badań. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, ponad 130 wystąpień konferencyjnych oraz kilku rozdziałów w książkach. Dr hab. Paweł Zagrodzki był związany z Sekcją Studencką PTChem w początkowych latach jej istnienia. W jej pierwszym zarządzie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego, zaś w latach 1988-1991 został Przewodniczącym SSPTChem.


Lecture title: “Biochemia i bromatologia selenu”


 Prof. Jacek Ścianowski

[POL.] Dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK jest kierownikiem Zespołu Naukowego „Stereokontrolowana Synteza Organiczna” zajmującego się syntezą połączeń chalkogenidowych o znaczeniu syntetycznym i farmakologicznym. Aktualnie badania Zespołu skoncentrowane są głównie na syntezie selenoorganicznych pochodnych terpenów oraz N-podstawionych pochodnych benzizoselenazol-3(2H)-onów. Dotychczas opracowane zostały nowe metodologie syntezy diselenidów, selenidów, selenoli, soli selenoniowych oraz ich analogów siarkowych i tellurowych. Otrzymane pochodne znalazły zastosowanie w syntezie asymetrycznej oraz jako potencjalne leki antyoksydacyjne i antynowotworowe. Wyniki badań zostały zaprezentowane w formie 50 publikacji z tzw. „Listy Filadelfijskiej”, dwóch rozdziałów w monografiach i 117 doniesień zjazdowych. Profesor od 2013 roku pełni funkcję prodziekana ds. Nauki i Organizacji na Wydziale Chemii UMK, jest Kierownikiem Katedry Chemii Organicznej i członkiem PTChem.


Lecture title: “Terpeny – jako „zielone reagenty” w syntezie pochodnych selenoorganicznych”


YOUNG SCIENTISTS


Zofia Iskierko PhD

Scientific interest of dr. Zofia Iskierko involves chemical sensing. She graduated from the Chemistry Department of the Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) in Lublin in June 2008, and from Military University of Technology (WAT) in Warsaw three months later. Under the supervision of prof. Barbara Gawdzik (UMCS), she defended her first master thesis dedicated to polymeric microspheres. Under supervision of prof. Andrzej Świątkowski (WAT) she defended her second master thesis devoted to water purification from chlorophenols. Her PhD degree, she received from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences (IPC PAS) in Warsaw, in 2017.  The title of her dissertation was “Chemical sensors with molecularly imprinted polymers as recognition units for determination of selected compounds of health importance”.  Molecularly imprinted polymer (MIP) based chemosensors have been her main research topic since 2012, when she joined Prof. Kutner’s Group at the IPC PAS. In 2017, she was honored with a distinction award in VII Edition of the Contest “Student-innovator”, and in 2018 with the stipend for the outstanding young researchers from the Polish Ministry of Science and Higher Education.  Now, she is the Marie Curie Fellow at the Biotechnology Department of the University of Verona, Italy, where she is continuing her research on a gluten epitope chemosensor.


Lecture title: “Chemosensors with molecularly imprinted polymers as recognition units for determination of selected compounds of health importance”


Alina Brzęczek-Szafran PhD eng.

[POL.] Od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej, najpierw jako studentka, później słuchaczka studiów doktoranckich, a obecnie jako asystent w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii. W 2017 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską ‘Novel Carbazole Based Materials for Optoelectronic Applications’ uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obszar jej zainteresowań naukowych to synteza, charakterystyka i aplikacja materiałów przewodzących, w tym polimerów, związków małocząsteczkowych o sprzężonym układzie wiązań czy cieczy jonowych. W latach 2014 i 2016 odbyła staże w Intelligent Polymer Research Institute w Australii, gdzie prowadziła badania nad opracowaniem elektroaktywnych materiałów do zastosowań w urządzeniach do pozyskiwania energii (ogniwach i koncentratorach słonecznych). Jest absolwentką rządowego programu (MNiSW) wspierania innowacyjności w nauce: „TransFormation.doc” i programu dla młodych naukowców w Alberta School of Business, na Uniwersytecie w Albercie (Kanada), którego celem było wzmocnienie umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. W 2018 roku została laureatką programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego kieruje projektem IoLacTec.


Lecture title: “Aesthetically pleasing, highly transparent photovoltaics – in search of solar energy utilization

 


Dr Damian Nieckarz

[POL.] W roku 2016 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas brał udział w realizacji kilku projektów badawczych NCN: SONATA BIS 2, IDEAS PLUS i OPUS 9. Obecnie jako kierownik realizuje grant badawczy MINIATURA 2. Jego tematyka badawcza jest związana z zastosowaniem symulacji komputerowych w badaniach procesów samoorganizacji cząsteczek organicznych w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności deterministyczne struktury fraktalne, stabilizowane przez kierunkowe, odwracalne wiązania chemiczne: halogenowe, wodorowe i koordynacyjne. Jest autorem 25 publikacji naukowych z „Listy Filadelfijskiej”, jednego rozdziału w książce i 28 wystąpień konferencyjnych.


Lecture title: “Fraktale molekularne – na pograniczu matematyki i chemii”


CHEMISTRY AND INDUSTRY


Marcin Kawczyński PhD

[POL.] Dr. Marcin Kawczyński jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, studia doktoranckie ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tematyka badawcza oscylowała wokół związków biologicznie czynnych, a szczególnie peptydów. Zajmował się syntezą peptydów penetrujących z przyłączonymi związkami o właściwościach przeciwgrzybowych, które potencjalnie stanowić mogły chemoterapeutyki w leczeniu grzybic układowych. Obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju i aplikacji produktu w firmie Kronospan Chemical Szczecinek. Zajmuje się rozwijaniem technologii syntezy żywic melaminowo-mocznikowo-formaldehydowych oraz wprowadzaniu ich do produkcji różnego rodzaju płyt drewnopochodnych. Początkowo w firmie Kronospan współtworzył i przez pewien czas kierował nowopowstałym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Jednostką, która naukowo wspiera technologów na co dzień zajmujących się rozwojem produkcji.


Lecture title: “Naukowiec na produkcji”


Magdalena Kostecka PhD eng.

[POL.] W 2007 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej broniąc pracy dyplomowej pt.: „Badania nad modyfikacją struktury lpolilaktydu na drodze transestryfikacji (syntetycznego, biodegradowalnego, alifatycznego poliestru pozyskiwanego z całkowicie odnawialnych surowców wykorzystywanego m.in. do celów medycznych)”. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów doktoranckich realizowała grant badawczy związany z modyfikacją chemiczną i enzymatyczną lipidów. Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu sekcji studenckiej PTChem. Obecnie pracuje jako Product Manager w firmie Synthos Agro należącej do grupy Synthos. Zajmuje się przede wszystkim rozwojem i zarządzaniem portfolio produktów (głównie środków ochrony roślin) zgodnie z przyjętą strategią rozwoju firmy.


Lecture title: “Długa i skomplikowana droga do uzyskania nowego środka ochrony roślin – proces badawczy, rejestracja i wprowadzenie na rynek”

 

Deadlines and fees
The Spring Meetingof SSPTChem 2019 will take place on 10-14.04.2019 at the “Ondraszek” Leisure Center in Ustroń in the Silesian Beskids.

The fee, which includes:

– accommodation (from 10 to 14/04/2019)
– full board (10/04 – dinner, 11-13/04 – breakfast, lunch, dinner, 14.04 – breakfast)
– conference materials
– participation certificate (only presenter)
– participation in presentation and poster sessions
– participation in community events and activities

is PLN 450 (members of PCS) or PLN 550 (non-affiliated participants).

Attention!
The deadline for submission of abstracts is 24/02/2019*.

* Abstracts of people who will not send summaries of their speeches on the set date will not be included in the abstract book and will not be included in the Program of the Meeting.

Attention!
The conference fee must be paid within two weeks from the date of registration to the Meeting – otherwise the registration will be canceled. You must inform us about the payment by sending the appropriate confirmation (exported from the bank account or the transfer order received from the university signed by persons who can incur liabilities towards the university) payment of the conference fee (pdf version) within two weeks from the date of registration to the address ssptchem.zjazdy@gmail.com*.

*Abstracts of people who will not send confirmation of payment within the prescribed period, will not be included in the abstract book and will not be included in the Program of the Meeting.

Attention!
Resignation from participation in the SSPTChem Spring Meeting and absence does not entitle you to a refund of the congestion fee.

Attention!
In the case of payments from “private accounts” VAT invoices will be issued on request. In order to obtain one, contact the Office of PCS within a deadline of 7 days from the date of transfer.

The amount specified must be added to the VAT at the rate of 23%, while the persons financing the participation in the conference at least 70% from public funds may benefit from the VAT exemption.

The condition for using the VAT exemption is sending a statement in electronic form immediately after payment: zgptchem@ch.pw.edu.pl about financing the participation in the conference with public funds, signed by persons authorized to incur liabilities for the institution.

The statement template can be downloaded here (in Polish).

The original statement should then be sent by post to the following address:
Polish Chemical Society
ul. Freta 16
00-227 Warsaw

Contact PCS office (only for invoices)
Polish Chemical Society
ul. Freta 16
00-227 Warsaw
zgptchem@ch.pw.edu.pl
tel. (22) 831 13 04

In case of any questions or uncertainties regarding the Congress, please contact us at ssptchem.zjazdy@gmail.com

Form of presentation and poster

Each participant of the Meeting has the opportunity to present his topic in the form of an oral message or poster, whose final title should be given in the registration form*.

Each participant can submit a maximum of one form (presentation or poster).

The language prevailing at the conference is Polish or English.

*In the case of too many oral announcements, the Organizers reserve the right to change the form of pre-election to the poster. Preferences for author’s own research will be preferred.

Abstracts

Abstracts should be prepared in accordance with the template.

If the submitted abstract will be different from the standard, it will not be accepted and will be returned to the author of the work.

Please name abstracts according to the scheme: surname_name.doc(x) and send to the address ssptchem.zjazdy@gmail.com. Please name subject of the message by typing: Spring_Meeting_2019_poster/presentation_surname_name

The deadline for submitting abstracts is 24/02/2019*.

*Abstracts of Participants who will not send summaries of their speeches on the set date will not be included in the abstract book and will not be included in the Program of the Meeting.

Posters

Applicable poster format: A1 (594mm × 841mm), vertical layout.

Posters should be placed in the place designated by the Organizer. The division into poster sessions will be made available up to a week before the start of the Meeting.

* Posters of the Participants, not placed in the designated place and time, will not be evaluated by the Commission, and thus will not take part in the Best Poster competition presented during the Spring Meeting of SSPTChem 2019. In this case, the Participant will also not receive a certificate of active participation in conference. The prerequisite for receiving the prize is to attend the official end of the conference. In the absence of the author of the awarded work, the Organizers, in consultation with the Scientific Committee, will decide to award the prize to another person.

Announcements

Applicable presentation format: ppt or pptx*. Presentations can be uploaded in a break before the session starts. The time for presentation (including discussion) is 15 minutes.

* If the Participant intends to prepare a job in a different format (eg pdf), he / she should inform the Organizer about this fact by 01.04.2019.
Patronage

HONORARY PATRONAGE


Rector of Silesian University
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Polish Chemical Society

Mayor of Ustroń City
Ireneusz Szarzec


PATRONAGE


Dean of Faculty of Farmaceutics of ŚUM
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Katowice Branch of
Polish Chemical Society

Gliwice Branch of
Polish Chemical Society

Media patronage

Chemia Przemysłowa

kieurnekchemia.pl

Laboratorium PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI

Wiadomości Chemiczne

Sponsorship

PLATINUM SPONSORSHIP


Law Firm ‘LDS’
Łazewski Depo & Partners


Faculty of Chemistry of
Warsaw University


DIAMOND SPONSORSHIPHydrolab Sp. z o.o. Sp. k


Oficyna Edukacyjna  *
Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

Synthos S.A.


GOLDEN SPONSORSHIPKronospan


Shim-Pol


SPONSORSHIP


ABL&E JASCO

Gliwice Branch of
Polish Chemical Society

LaQ

Polish Scientific Publishers PWN


TriMen Chemicals

This year's support

Studenckie Koło Naukowe Chemików
Politechniki Śląskiej

EVONIK

EYCN 

Contests

Additional information

To get to Ustroń, we recommend getting to Katowice and then take advantage of one of the following carriers:

– Koleje Śląskie (link)
– BrotherBus (link)
– Drabas (link)

Below is a list of taxi services in Ustroń: