STATUT

SEKCJI STUDENCKIEJ PTCHEM

STATUT

 

Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Sekcja Studencka jest jedną z sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zrzeszającą członków Towarzystwa posiadających status Studenta I, II lub III stopnia studiów, a Jej działalność reguluje Statut Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Statut Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

§ 2

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego może używać skróconej nazwy SSPTChem oraz nazwy w języku angielskim Student’s Section of Polish Chemical Society.

 

§ 3

 

Opiekunem naukowym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wybrany przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

§ 4

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizuje Zjazdy Zimowe oraz Zjazdy Wiosenne Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także bierze czynny udział w organizacji Forum Młodych podczas dorocznych Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

§ 5

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego na pisemny wniosek placówek oświatowych służy pomocą dydaktyczną, stosownie do wymogów placówki i swoich możliwości.

 

§ 6

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania, może także z nimi współpracować.

 

§ 7

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego posługuje się znakiem graficznym Polskiego Towarzystwa Chemicznego (załącznik 1), z dopiskiem Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

§ 8

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego i adresem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz numerem NIP Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

§ 9

 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego opiera swą działalność na pracy społecznej członków i sympatyków Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a Jej pracami kieruje Zarząd Sekcji.

 

II. CELE I ZADANIA

 

§ 10

 

Celem działań Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest:
1. Popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa;
2. Popularyzowanie nauk chemicznych;
3. Integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z całej Polski;
4. Wspieranie studenckiego ruchu naukowego, w tym Studenckich Kół Naukowych zrzeszających studentów i entuzjastów chemii;
5. Rozwijanie sieci współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych;
6. Promocja polskiej nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym;
7. Reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

§ 11

 

Zakres działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego:
1. Organizacja Zjazdów Zimowych i Wiosennych Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz pomoc w organizacji Forum Młodych podczas Zjazdów Głównych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Organizacja wykładów i kursów naukowych, a także zwiedzanie zakładów naukowych i przemysłowych;
3. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne działań podejmowanych przez Studenckie Koła Naukowe Chemików i sympatyków chemii;
4. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi, technicznymi i studenckimi, a także z zakładami przemysłowymi, firmami chemicznymi oraz wydawnictwami naukowymi;
5. Prowadzenie strony internetowej oraz profilów społecznościowych jako źródeł informacji na temat działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

III. CZŁONKOWSTWO

 

§ 12

 

Członkowie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Sympatyków.

 

§ 13

 

1. Członkiem zwyczajnym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego może zostać student do ukończenia III stopnia studiów, a w szczególnych przypadkach także pełnoletni uczeń szkoły średniej.
2. Sympatykiem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego może zostać aktywny członek innej Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
3. Sympatykiem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego może być absolwent dowolnego kierunku studiów, który nie ukończył 35 roku życia, nie jest
członkiem PTChem, a któremu bliskie są cele, formy i zasady działania Sekcji.

 

§ 14

 

Członek zwyczajny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborze Przewodniczącego Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Udziału w zjazdach, konferencjach, posiedzeniach naukowych oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Korzystania z tematycznych baz danych, zbiorów bibliotek i pracowni oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Korzystania ze zniżek na Zjazdy Sekcji Studenckiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
5. Noszenia odznaki Towarzystwa.

 

§ 15

 

Członek zwyczajny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, regulaminów i uchwał Zarządu Głównego oraz Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa oraz czynnego udziału w jego pracach, regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego do końca I kwartału każdego roku.

 

§ 16

 

Sympatyk Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma prawo do:
1. Wstąpienia, po uprzednim jego powołaniu, w skład Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jako doradca;
2. Udziału w zjazdach, konferencjach i posiedzeniach naukowych oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Korzystania z odczytów, zbiorów bibliotek oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Noszenia odznaki Towarzystwa.

 

IV. ZARZĄD SEKCJI STUDENCKIEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 

§ 17

 

Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego działa w składzie:
1. Przewodniczący Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
2. Wiceprzewodniczący Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
3. Członkowie Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
4. Doradca Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
5. Opiekun Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

§ 18

 

Wybór Przewodniczącego Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego:
1. Jeżeli nie zachodzą ważne okoliczności, które to uniemożliwiają, wybór Przewodniczącego Zarządu Sekcji odbywają się w trybie analogicznym, jak wybory Władz Towarzystwa, a kadencja Przewodniczącego trwa trzy (3) lata.
2. Przewodniczącym Zarządu Sekcji może zostać student studiów I, II lub III stopnia, który jest czynnym członkiem Towarzystwa, a w szczególności Sekcji Studenckiej i aktywnie działa na Jej rzecz, co najmniej od dwóch semestrów.
3. Wybory odbywają się w czasie specjalnego zebrania wyborczego, które powinno być zorganizowane w czasie konferencji naukowej Sekcji Studenckiej, albo w czasie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zebranie zwołuje urzędujący Zarząd Sekcji.
4. Kandydatura Przewodniczącego Sekcji może zostać zgłoszona osobiście, albo przez innych członków Sekcji, na zebraniu wyborczym.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonują członkowie Sekcji obecni na zebraniu
wyborczym Sekcji Studenckiej, którzy są czynnymi członkami Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
6. Wybór Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się większością głosów, w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami podanymi podczas zebrania wyborczego.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyska co najmniej 50% + 1 głos ważny, liczony od ogólnej liczby oddanych, ważnych głosów.
8. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, to przeprowadza się drugą turę głosowania.
9. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku kiedy kilku kandydatów ma taką sama, największą liczbę głosów, wszyscy przechodzą do drugiej tury. Jeżeli druga tura nie przynosi rozstrzygnięcia, zarządza się przerwę w obradach, a po niej powtórną dyskusję nad programami kandydatów startujących w drugiej turze wyborów, prowadzoną z ich
udziałem. Po dyskusji zarządza się trzecią turę głosowania.
10. Jeżeli przewodniczącego nie udaje się wybrać nawet w trzeciej turze głosowania, zamyka się zebranie wyborcze, a informację o tej sytuacji przekazuje się niezwłocznie Władzom Towarzystwa, które podejmują odpowiednie decyzje.

 

§ 19

 

1. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Zarządu, a także w przypadku nieskutecznego Jego wyboru, pracami Zarządu Sekcji kieruje Wiceprzewodniczący Zarządu.

 

§ 20

 

Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:
1. Powołanie Wiceprzewodniczących oraz Członków Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Organizacja i kierowanie pracą Sekcji;
3. Roczne sprawozdawanie z działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Reprezentowanie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Zarządzie Głównym PTChem oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

§ 21

 

Do kompetencji Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:
1. Organizacja konferencji;
2. Realizacja celów Statutowych Sekcji;
3. Reprezentowanie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

V. FINANSE SEKCJI

 

§ 22

 

Środki finansowe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego pochodzą z opłat uczestników konferencji, w tym Zjazdów, organizowanych przez Sekcję, a także z wpłat i dotacji instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych wpierających działalność Sekcji.

 

§ 23

 

Środkami finansowymi Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa dysponuje Zarząd Sekcji, w porozumieniu z Opiekunem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Prezesem i Biurem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 24

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem ma zastosowanie Statut Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz regulaminy i uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Załącznik 1.

Znak graficzny Polskiego Towarzystwa Chemicznego – logo złote. 

 

 

Znak graficzny Polskiego Towarzystwa Chemicznego – logo czarno-białe.

 

 

Pobierz Statut Sekcji Studenckiej PTChem