Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem 2019
10-14 kwietnia 2019

 


Dziękujemy za udział w Zjeździe!

 

Do zobaczenia na Zjeździe Zimowym Sekcji Studenckiej PTChem 2019!

Miejsce Zjazdu

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Ondraszek”
43-450 Ustroń k. Wisły
ul. Stroma 7
tel.: (33) 854 35 80
kom.: 601 700 247
recepcja@ondraszek.pl
www.ondraszek.pl

Tegoroczni wykładowcy

DOŚWIADCZENI NAUKOWCY


Dr hab. Paweł Zagrodzki

Dr hab. Paweł Zagrodzki jest kierownikiem Zakładu Bromatologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. We współpracy z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą prowadzi badania o bardzo zróżnicowanej tematyce. Obejmują one takie zagadnienia  jak – dla przykładu – ustalenie związków pomiędzy stężeniami pierwiastków toksycznych oraz biogennych a parametrami biochemicznymi w materiałach diagnostycznych pobranych w różnych grupach ludzi zdrowych i chorych. Albo, co bliższe bromatologii, określenie statusu antyoksydacyjnego i innych właściwości biochemicznych środków spożywczych – kandydatów do miana żywności funkcjonalnej. Szczególną uwagę poświęca badaniu biochemicznej roli selenu i jodu. Od roku 2000 regularnie bierze udział w konferencjach z cyklu „Selenium in Biology and Medicine”. Konferencje te są najważniejszym międzynarodowym forum badaczy zajmujących się biochemią selenu. Często stosuje metody chemometryczne w interpretacji wyników badań. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, ponad 130 wystąpień konferencyjnych oraz kilku rozdziałów w książkach. Dr hab. Paweł Zagrodzki był związany z Sekcją Studencką PTChem w początkowych latach jej istnienia. W jej pierwszym zarządzie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego, zaś w latach 1988-1991 został Przewodniczącym SSPTChem.


Tematyka wykładu: „Biochemia i bromatologia selenu”


Dr Jacek Ścianowski, prof. UMK

Dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK jest kierownikiem Zespołu Naukowego „Stereokontrolowana Synteza Organiczna” zajmującego się syntezą połączeń chalkogenidowych o znaczeniu syntetycznym i farmakologicznym. Aktualnie badania Zespołu skoncentrowane są głównie na syntezie selenoorganicznych pochodnych terpenów oraz N-podstawionych pochodnych benzizoselenazol-3(2H)-onów. Dotychczas opracowane zostały nowe metodologie syntezy diselenidów, selenidów, selenoli, soli selenoniowych oraz ich analogów siarkowych i tellurowych. Otrzymane pochodne znalazły zastosowanie w syntezie asymetrycznej oraz jako potencjalne leki antyoksydacyjne i antynowotworowe. Wyniki badań zostały zaprezentowane w formie 50 publikacji z tzw. „Listy Filadelfijskiej”, dwóch rozdziałów w monografiach i 117 doniesień zjazdowych. Profesor od 2013 roku pełni funkcję prodziekana ds. Nauki i Organizacji na Wydziale Chemii UMK, jest Kierownikiem Katedry Chemii Organicznej i członkiem PTChem.


Tematyka wykładu: „Terpeny – jako „zielone reagenty” w syntezie pochodnych selenoorganicznych”


MŁODZI NAUKOWCY


Dr Zofia Iskierko

Scientific interest of dr. Zofia Iskierko involves chemical sensing. She graduated from the Chemistry Department of the Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) in Lublin in June 2008, and from Military University of Technology (WAT) in Warsaw three months later. Under the supervision of prof. Barbara Gawdzik (UMCS), she defended her first master thesis dedicated to polymeric microspheres. Under supervision of prof. Andrzej Świątkowski (WAT) she defended her second master thesis devoted to water purification from chlorophenols. Her PhD degree, she received from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences (IPC PAS) in Warsaw, in 2017.  The title of her dissertation was “Chemical sensors with molecularly imprinted polymers as recognition units for determination of selected compounds of health importance”.  Molecularly imprinted polymer (MIP) based chemosensors have been her main research topic since 2012, when she joined Prof. Kutner’s Group at the IPC PAS. In 2017, she was honored with a distinction award in VII Edition of the Contest “Student-innovator”, and in 2018 with the stipend for the outstanding young researchers from the Polish Ministry of Science and Higher Education.  Now, she is the Marie Curie Fellow at the Biotechnology Department of the University of Verona, Italy, where she is continuing her research on a gluten epitope chemosensor.


Tematyka wykładu: „Chemosensors with molecularly imprinted polymers as recognition units for determination of selected compounds of health importance”


Dr inż. Alina Brzęczek-Szafran

Od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej, najpierw jako studentka, później słuchaczka studiów doktoranckich, a obecnie jako asystent w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii. W 2017 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską ‘Novel Carbazole Based Materials for Optoelectronic Applications’ uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obszar jej zainteresowań naukowych to synteza, charakterystyka i aplikacja materiałów przewodzących, w tym polimerów, związków małocząsteczkowych o sprzężonym układzie wiązań czy cieczy jonowych. W latach 2014 i 2016 odbyła staże w Intelligent Polymer Research Institute w Australii, gdzie prowadziła badania nad opracowaniem elektroaktywnych materiałów do zastosowań w urządzeniach do pozyskiwania energii (ogniwach i koncentratorach słonecznych). Jest absolwentką rządowego programu (MNiSW) wspierania innowacyjności w nauce: „TransFormation.doc” i programu dla młodych naukowców w Alberta School of Business, na Uniwersytecie w Albercie (Kanada), którego celem było wzmocnienie umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. W 2018 roku została laureatką programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego kieruje projektem IoLacTec.


Tematyka wykładu: „Aesthetically pleasing, highly transparent photovoltaics – in search of solar energy utilization


Dr Damian Nieckarz

W roku 2016 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas brał udział w realizacji kilku projektów badawczych NCN: SONATA BIS 2, IDEAS PLUS i OPUS 9. Obecnie jako kierownik realizuje grant badawczy MINIATURA 2. Jego tematyka badawcza jest związana z zastosowaniem symulacji komputerowych w badaniach procesów samoorganizacji cząsteczek organicznych w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności deterministyczne struktury fraktalne, stabilizowane przez kierunkowe, odwracalne wiązania chemiczne: halogenowe, wodorowe i koordynacyjne. Jest autorem 25 publikacji naukowych z „Listy Filadelfijskiej”, jednego rozdziału w książce i 28 wystąpień konferencyjnych.


Tematyka wykładu: „Fraktale molekularne – na pograniczu matematyki i chemii”


CHEMIA I PRZEMYSŁ


Dr Marcin Kawczyński

Dr Marcin Kawczyński jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, studia doktoranckie ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tematyka badawcza oscylowała wokół związków biologicznie czynnych, a szczególnie peptydów. Zajmował się syntezą peptydów penetrujących z przyłączonymi związkami o właściwościach przeciwgrzybowych, które potencjalnie stanowić mogły chemoterapeutyki w leczeniu grzybic układowych. Obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju i aplikacji produktu w firmie Kronospan Chemical Szczecinek. Zajmuje się rozwijaniem technologii syntezy żywic melaminowo-mocznikowo-formaldehydowych oraz wprowadzaniu ich do produkcji różnego rodzaju płyt drewnopochodnych. Początkowo w firmie Kronospan współtworzył i przez pewien czas kierował nowopowstałym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Jednostką, która naukowo wspiera technologów na co dzień zajmujących się rozwojem produkcji.


Tematyka wykładu: „Naukowiec na produkcji”

 


Dr inż. Magdalena Kostecka

W 2007 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej broniąc pracy dyplomowej pt.: „Badania nad modyfikacją struktury lpolilaktydu na drodze transestryfikacji (syntetycznego, biodegradowalnego, alifatycznego poliestru pozyskiwanego z całkowicie odnawialnych surowców wykorzystywanego m.in. do celów medycznych)”. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów doktoranckich realizowała grant badawczy związany z modyfikacją chemiczną i enzymatyczną lipidów. Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu sekcji studenckiej PTChem. Obecnie pracuje jako Product Manager w firmie Synthos Agro należącej do grupy Synthos. Zajmuje się przede wszystkim rozwojem i zarządzaniem portfolio produktów (głównie środków ochrony roślin) zgodnie z przyjętą strategią rozwoju firmy.


Tematyka wykładu: „Długa i skomplikowana droga do uzyskania nowego środka ochrony roślin – proces badawczy, rejestracja i wprowadzenie na rynek”

Terminy i opłata zjazdowa

Zjazd Wiosenny SSPTChem 2019 odbędzie się w dniach 10-14.04.2019 w Ośrodku Wypoczynkowym „Ondraszek” w Ustroniu w Beskidzie Śląskim.

Opłata zjazdowa, która obejmuje:

– zakwaterowanie (od 10 do 14.04.2019)
– pełne wyżywienie (10.04 – kolacja; 11-13.04. – śniadanie, obiad, kolacja; 14.04 – śniadanie)
– materiały konferencyjne
– certyfikat uczestnictwa (tylko autor prezentujący)
– udział w sesjach referatowych i posterowych
– udział w imprezach oraz zabawach integracyjnych

wynosi 450 zł (członkowie PTChem) bądź 550 zł (uczestnicy niezrzeszeni).

Prosimy o dokonanie opłaty zjazdowej w wysokości 450 PLN (członkowie PTChem) bądź 550 PLN (uczestnicy niezrzeszeni) najpóźniej w ciągu 2 tygodni od momentu otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, dokonując przelewu na konto:
Bank BGŻ, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa
Tytułem: Imię i nazwisko Zjazd Wiosenny SSPTChem 2019 – opłata zjazdowa

Uwaga!
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 28.02.2019 r.*

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.


Uwaga!
Opłata konferencyjna musi zostać uiszczona w przeciągu dwóch tygodni od daty rejestracji na Zjazd – w przeciwnym wypadku rejestracja zostanie anulowana. O dokonaniu wpłaty należy nas poinformować przesyłając odpowiednie potwierdzenie (wyeksportowane z rachunku bankowego bądź uzyskane z uczelni zlecenie wykonania przelewu podpisane przez osoby mogące zaciągać zobowiązania wobec uczelni) wniesienia opłaty konferencyjnej (wersja pdf) w ciągu dwóch tygodni od dnia rejestracji na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą potwierdzenia dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.

Uwaga!
Rezygnacja z udziału w Zjeździe Wiosennym SSPTChem oraz nieobecność nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty zjazdowej.

Uwaga!
W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury VAT wystawiane będą na życzenie. W tym celu skontaktuj się z Biurem PTChem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dokonania przelewu.

Do podanej kwoty  należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

Kontakt Biuro PTChem (tylko w kwestii faktur)
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
zgptchem@ch.pw.edu.pl
tel. (22) 831 13 04

W razie ewentualnych pytań bądź niejasności dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt pod adresem ssptchem.zjazdy@gmail.com

Informacje dotyczące formy prezentacji i abstraktów

Każdy uczestnik Zjazdu ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie komunikatu ustnego lub plakatu, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski lub angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy prezetnacji na poster. Preferowane będą wystąpienia dotyczące badań własnych autora.

Abstrakty

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem.

Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy.

Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię.doc(x) oraz przesłać na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com w temacie wiadomości wpisując: Zjazd_Wiosenny_2019_poster/komunikat_nazwisko_imię

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 28.02.2019*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.

Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy.

Postery należy umieścić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Podział na sesje posterowe udostępniony zostanie maksymalnie tydzień przed rozpoczęciem Zjazdu.

*Postery osób, nie umieszczone w wyznaczonym miejscu i terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie na Najlepszy Poster zaprezentowany w trakcie Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2019. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa czynnego w konferencji. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu konferencji. W przypadku nieobecności autora wyróżnionej pracy Organizatorzy w porozumieniu z Komitetem Naukowym zadecydują  o przyznaniu nagrody innej osobie.

Komunikaty

Obowiązujący format prezentacji: ppt lub pptx*.

Prezentacje będzie można wgrać w przerwie przed rozpoczęciem sesji. Czas przeznaczony na prezentację (wraz z dyskusją) to 15 minut.

*Jeśli Uczestnik ma zamiar przygotować pracę w innym formacie (np. pdf) powinien poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 1.04.2019r.
Patronat

PATRONAT HONOROWY


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Burmistrz Miasta Ustroń
Ireneusz Szarzec


PATRONAT


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ŚUM
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Oddział Katowicki
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Oddział Gliwicki
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Patronat Medialny

Chemia Przemysłowa

kieurnekchemia.pl

Laboratorium PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI

Wiadomości Chemiczne

Sponsorzy

PLATYNOWY SPONSOR


Kancelaria Prawna
LDS Łazewski Depo & Wspólnicy


Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego


DIAMENTOWY SPONSORHydrolab Sp. z o.o. Sp. k


Oficyna Edukacyjna  *
Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

Synthos S.A.


ZŁOTY SPONSORKronospan


Shim-Pol


SPONSOR


ABL&E JASCO

LaQ

Oddział Gliwicki
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Polskie Wydawnictwo Naukowe


TriMen Chemicals

Partnerzy

Studenckie Koło Naukowe Chemików
Politechniki Śląskiej

EVONIK

EYCN 

 

Konkursy

Dodatkowe informacje

Aby dostać się do Ustronia polecamy dojechać do Katowic a następnie skorzystać z oferty jednego z poniższych przewoźników:

– Koleje Śląskie (link)
– BrotherBus (link)
– Drabas (link)

Najbliżej położonym przystankiem/stacją od miejsca Zjazdu jest przystanek/stacja Ustroń Polana.

Poniżej przedstawiamy wykaz usług taksówkowych w Ustroniu: